Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες για την επεξεργασία των αστικών λυμάτωνΗ Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να εξασφαλίσει την κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως απαιτείται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Η οδηγία προστατεύει τόσο την ποιότητα του νερού όσο και την ανθρώπινη υγεία, καθώς απαιτεί από τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα αστικά τους λύματα προτού απορριφθούν στο περιβάλλον. Για τους οικισμούς 2.000 κατοίκων και άνω, η επεξεργασία απαιτεί όχι μόνο την απομάκρυνση στερεών ουσιών αλλά και διάσπαση των οργανικών ουσιών με τη χρήση βακτηρίων.
Από τα στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα προκύπτει ότι σε 289 οικισμούς τα αστικά λύματα δεν συλλέγονται με τον κατάλληλο τρόπο και, επιπλέον, δεν υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους. Οκτώ από αυτούς τους οικισμούς απορρίπτουν λύματα σε ευαίσθητες περιοχές. Η Ελλάδα βασίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό σε «μεμονωμένα και κατάλληλα συστήματα» (π.χ. σηπτικές δεξαμενές) χωρίς, ωστόσο, να πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπει η οδηγία για τα συστήματα αυτά.

Στη Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων παρουσιάζονται αναλυτικά οι ΕΕΛ και οι οικισμοί που είναι ή όχι σε συμμόρφωση με την οδηγία (βλ. αντίστοιχο σύνδεσμο):


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ: με μπλε χρώμα επισημαίνονται οι ΕΕΛ που είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, ενώ με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται οι ΕΕΛ σε μη συμμόρφωση, είτε γιατί δεν λαμβάνουν επαρκή αριθμό μετρήσεων ή γιατί παράμετροι που ελέγχονται στην εκροή δεν είναι εντός των ορίων που θέτει η Οδηγία.
http://astikalimata.ypeka.gr/Services/Pages/WtpViewApp.aspx


ΟΙΚΙΣΜΟΙ: με πράσινο χρώμα επισημαίνονται οι οικισμοί που εξυπηρετούνται από ΕΕΛ που λειτουργεί σύννομα και το ποσοστό του πληθυσμού που έχει συνδεθεί με την ΕΕΛ είναι κατ’ ελάχιστο 98%. Το πορτοκαλί χρώμα αντιπροσωπεύει όλους αυτούς τους οικισμούς που α) δεν εξυπηρετούνται προς το παρόν από ΕΕΛ ή β) ή εξυπηρετούνται από ΕΕΛ αλλά το ποσοστό πληθυσμού που είναι συνδεδεμένο με αυτή είναι <98%, ή γ) η ΕΕΛ από την οποία εξυπηρετούνται δεν είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.
http://astikalimata.ypeka.gr/Services/Pages/AgViewApp.aspx

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ανοιχτή επιστολή του EWM για την Οδηγία για το πόσιμο νερό και το δικαίωμα στο νερό

Ανοιχτή επιστολή για την οδηγία για το πόσιμο νερό και το δικαίωμα στο νερό

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2020

Προς: τους ευρωβουλευτές
Κοιν.: Επιτροπή και Συμβούλιο της ΕΕ

Όπως έχει ήδη επισημανθεί στις προηγούμενες δηλώσεις μας, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την πανδημία του κορωνοϊού αποκάλυψε τον επείγοντα χαρακτήρα μιας σε βάθος βελτίωσης της ευρωπαϊκών κανονισμών για τα ύδατα, πρώτον της οδηγίας για το πόσιμο νερό και της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.

Δυστυχώς, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ φαίνεται να συνεχίζουν να νομοθετούν στον τομέα των υδάτων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη αυτά που μαθαίνουμε από την πανδημία, την κοινωνική έκτακτη ανάγκη και την κλιματική αλλαγή. Αυτή η αρνητική εντύπωση επιβεβαιώνεται από την τελευταία αναθεώρηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό, που θα υποβληθεί για τελική ψήφιση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, το υπό εξέταση κείμενο δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό σε ό,τι αφορά την πραγματική εφαρμογή του Ανθρώπινου Δικαιώματος στο Νερό και την Αποχέτευση, που εγκρίθηκε με το ψήφισμα 64/292 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (28 Ιουλίου 2010).

Αυτή η αναθεώρηση δεν έχει καμία αναφορά στο ψήφισμα του ΟΗΕ. Το αίτημα «για εξασφάλιση καθολικής και προσιτής πρόσβασης» ως δικαίωμα δεν δηλώνεται πλέον και περιορίζεται σε ένα γενικό σκοπό «για τη βελτίωση της πρόσβασης στο νερό». Αυτή η αόριστη έννοια στην πράξη είναι σαφώς χωρίς αποτέλεσμα. Ακόμη και η θετική εισαγωγή διατάξεων σχετικά με τον ορισμό και τη συμπερίληψη ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων χωρίς ή με περιορισμένη πρόσβαση στο νερό ανατίθεται πλήρως στα κράτη μέλη ελλείψει ελάχιστων σαφών καθορισμένων απαιτήσεων από όλους, επομένως αυτό καθιστά αβέβαιη την εφαρμογή αυτής της διάθεσης και αποτυγχάνει να εφαρμόσει κοινά πρότυπα για την εγγύηση ενός ανθρώπινου δικαιώματος σε ολόκληρη την Ένωση.

Ανάλογες εκτιμήσεις ισχύουν για τα σιντριβάνια και την αποχέτευση στους κοινόχρηστους χώρους. Το ίδιο ισχύει και για την ανάγκη προώθησης του νερού της βρύσης. Εάν η ΕΕ θέλει πραγματικά να καταστήσει αποτελεσματική την Πράσινη Συμφωνία, δεν μπορεί να χαλάσει βασικές πτυχές όπως η καταπολέμηση της κατανάλωσης πλαστικών.

Άλλες βασικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για την πραγματική εφαρμογή του ψηφίσματος του ΟΗΕ λείπουν εντελώς, όπως η υποχρέωση παροχής ελάχιστης ημερήσιας ποσότητας νερού με βάση τα πρότυπα του ΠΟΥ και του ΟΗΕ, η προσιτή τιμή των υπηρεσιών ύδρευσης, η απαγόρευση αποσύνδεσης νερού, ο αποκλεισμός του εφοδιασμού του νερού και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων από απελευθερώσεις και εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα έχουν ληφθεί από τα κράτη μέλη στην περίοδο κρίσης του κορωνοϊού και η ΕΕ πρέπει να τα ενσωματώσει στη νομοθεσία για πάντα.

Εν κατακλείδι, το κείμενο της οδηγίας για το πόσιμο νερό, που υποβλήθηκε για ψήφιση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο δεν λαμβάνει υπόψη το ψήφισμα του ΟΗΕ και τα αιτήματα της πρώτης Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών που υπογράφηκαν από 1.884.790 Ευρωπαίους πολίτες και υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι τα θέματα που εμπλέκονται στην τελευταία αναθεώρηση αυτής της οδηγίας, δηλαδή στην τηλεδιάσκεψη της ομάδας εμπειρογνωμόνων της 30ης Απριλίου, αγνοούν πλήρως την παρούσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όλα αυτά είναι απαράδεκτα, επομένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να ψηφίσει ΟΧΙ σε αυτήν την αναθεώρηση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μερικές πιθανότητες να επανεξετάσουμε σε βάθος τους κανονισμούς σχετικά με το νερό, κυρίως της οδηγίας για το πόσιμο νερό και της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, προκειμένου να κάνουμε επιτέλους κοινό αγαθό το νερό και την αποχέτευση.

Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού
(EWM - European Water Movement)

Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Διεθνής καμπάνια για έργα νερού στη Rojava

Διεθνής καμπάνια για να συγκεντρωθούν 100.000 £ (112.000 €) για έργα νερού στη Rojava / Βορειοανατολική Συρία!
Το ποσό αυτό θα βοηθήσει τους συνεταιρισμούς των γυναικών και τους δημοκρατικούς τοπικούς δήμους στη Rojava και σε άλλα μέρη της Βορειοανατολικής Συρίας με έργα όπως η επισκευή υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές από βομβαρδισμούς (ιδιαίτερα από την Τουρκία και τον ISIS), σκάψιμο πηγαδιών και κατασκευή αντλιών νερού για στρατόπεδα προσφύγων, καθώς και χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων έργων όπως συνεταιριστικά συστήματα άρδευσης αγροκτημάτων (μικρής κλίμακας για τοπικές ανάγκες) και πρωτοβουλίες καθαρισμού ποταμών (σκουπίδια, επεξεργασία λυμάτων κλπ).
Παρά την κατοχή των Afrîn, Serêkaniye και Tel Abyad (Grî Spî) τα τελευταία δύο χρόνια και τον συνεχιζόμενο πόλεμο (κυρίως από το τουρκικό κράτος και συνεργαζόμενους), οι άνθρωποι στη Βορειοανατολική Συρία συνεχίζουν να ακολουθούν τον στόχο μιας αμεσοδημοκρατικής, οικολογικής και απελευθερωμένης κοινωνίας. Έτσι ξαναχτίζουν τα σπίτια τους, συνεχίζουν να ζουν συνεταιριστικά, βελτιώνουν την οικολογία και την οικονομία τους.
Το νερό δεν είναι όπλο και εργαλείο ηγεμονίας!
Το Νερό είναι η ζωή και ένα εργαλείο για την ειρήνη!
Δείτε για περισσότερες πληροφορίες, το βίντεο της καμπάνιας και δωρίστε στον σύνδεσμο:
www.crowdfunder.co.uk/water-for-Rojava