Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για αποτυχία οριστικοποίησης της αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού

Σήμερα, 13.3.2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποτυχία οριστικοποίησης της αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, όπως απαιτείται σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (Οδηγία 2000/60/ EC) και των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ).

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα εστιάζει στη διασφάλιση της καλής ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των ευρωπαϊκών υδάτινων μαζών, όπως τα ποτάμια και οι λίμνες. Στοχεύει στη μείωση και την εξάλειψη της ρύπανσης, καθώς και στη διασφάλιση ότι υπάρχει αρκετό νερό για να υποστηρίξει ταυτόχρονα τις ανθρώπινες ανάγκες και την άγρια ζωή. Αποτελεί ουσιαστικό μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα, τη φύση και τη μείωση της ρύπανσης. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν και να αναφέρουν τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού κάθε έξι χρόνια. Αυτά τα σχέδια, τα οποία περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα μέτρων, είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί ότι όλα τα υδατικά συστήματα παραμένουν ή επιτυγχάνουν καλή κατάσταση, όπως απαιτείται από την οδηγία. Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει αναθεωρήσει, δεν έχει υιοθετήσει ούτε έχει αναφέρει τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.

Η συμμόρφωση με την Οδηγία για τις πλημμύρες είναι ζωτικής σημασίας για την ετοιμότητα και τη διαχείριση των πλημμυρών. Σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να ενημερώνουν και να αναφέρουν τα σχέδιά τους για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας κάθε έξι χρόνια. Αυτά τα σχέδια είναι βασικά για την εκπλήρωση των στόχων της οδηγίας για τις πλημμύρες, δηλαδή τη μείωση και τη διαχείριση των κινδύνων που θέτουν οι πλημμύρες για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα. Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει αναθεωρήσει, δεν έχει υιοθετήσει ούτε έχει αναφέρει τα σχέδιά της για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2023. Ακολούθησε, τον Νοέμβριο του 2023, αιτιολογημένη γνώμη που καλούσε την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της και να ολοκληρώσει την αναθεώρηση των σχεδίων της. Ωστόσο, τα σχετικά σχέδια δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών ήταν, μέχρι σήμερα, ανεπαρκείς και ως εκ τούτου παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.